W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

REGULAMIN i CENNIK na rok szkolny 2018/2019

XML

Treść


Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez ODK w Jeleniej Górze

 
I. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez ODK jest:
a/  zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
b/ dokonanie zapisu uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna (bądź samodzielnie w przypadku osoby pełnoletniej) w sekretariacie ODK
c/  w przypadku zajęć płatnych przy zapisie należy uiścić opłatę za zajęcia regulowaną cennikiem ODK
d/ podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku swojej osoby w formie zdjęć lub filmów dokumentalnych promujących zajęcia i wydarzenia kulturalne jednostki, 
e/ podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informującą o administratorze danych i przetwarzaniu danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych: Osiedlowy Dom Kultury ul. Komedy Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra.
f/ wyrażenie zgody/brak zgody na samodzielne opuszczanie przez dziecko zajęć po ich zakończeniu
g/ podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i z niniejszym regulaminem.
2. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zapisane, o obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego dziecku decyduje instruktor prowadzący zajęcia.
3. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny być przyprowadzane na zajęcia i odbierane przez rodziców lub opiekunów.
4. ODK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęć, instruktora i pracowników ODK.
6. Uczestnik może być skreślony z listy w  przypadku:
a) braku opłat za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności,
b) nagannego zachowania utrudniającego pracę instruktora,
c) częstej absencji w wyniku której ulega destabilizacji praca grupy (próby, przedstawienia itp.).
7. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora Dziennik zajęć.
8. W ODK prowadzone są również zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby fizyczne bądź inne podmioty gospodarcze na podstawie podnajmu sali w celu prowadzenia zajęć. W takiej sytuacji ODK nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera tychże opłat od uczestników zajęć, każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia.
 
II. KWESTIE ORGANIZACYJNE

1.  Zajęcia odbywają się w wyznaczonym miejscu i w ustalonych godzinach.
2. Program zajęć, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.
3. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym instruktor poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
 5. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną dla rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej w semestrze ustala Dyrektor ODK. Zmniejszenie się liczby uczestników w stosunku do ustalonego minimum, skutkuje likwidacją grupy zajęciowej.
6. W sytuacji wprowadzenia odpłatności za zajęcia realizowane przez ODK wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze.
 
III. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
 
1.
PRACOWNIA PLASTYCZNA DLA DZIECI,
PRACOWNIA PLASTYCZNA DLA DOROSŁYCH,
ZAJĘCIA TEATRALNE DLA DZIECI,
STUDIO WOKALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1.    Opłaty za zajęcia pobierane są za dany miesiąc uczestnictwa.
2.    Opłaty powinny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca.
3.    Opłat można dokonywać w sekretariacie ODK od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lub przelewem na konto ODK: Bank Millennium 24 1160 2202 0000 0000 4884 5013 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona). 
4.    Opłaty miesięczne są stałe, bez względu na liczbę zajęć przypadających w danym  miesiącu.
5.    W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć – zajęcia nie odbędą się (ferie zimowe, przerwy świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe, nieobecność instruktora, odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych ODK itp.) odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora ODK.
6.    W przypadkach nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestników (np. choroba), odpłatność za zajęcia może ulec zmniejszeniu tylko w przypadku powiadomienia telefonicznego lub osobistego w sekretariacie ODK o nieobecności uczestnika przed rozpoczęciem zajęć:
a/ w przypadku dwóch lub trzech nieobecności w miesiącu – opłata zostaje zmniejszona o 50%
c/ w przypadku całkowitej absencji w danym miesiącu – opłata nie jest pobierana
W przypadku jednokrotnej nieobecności – opłata nie ulega zmniejszeniu.
7.    Zniżka z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny wynosi 50%
8.    W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor ODK bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.
 
2.
INDYWIDUALNA NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH

1.   Opłaty za zajęcia pobierane są za dany miesiąc uczestnictwa.
2.   Opłaty powinny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca.
3.   Opłat można dokonywać w sekretariacie ODK od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lub przelewem na konto ODK: Bank Millennium 24 1160 2202 0000 0000 4884 5013 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona). 
4.   Opłaty miesięczne są stałe, bez względu na liczbę zajęć przypadających w danym  miesiącu.
5.   W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć – zajęcia nie odbędą się (ferie zimowe, przerwy świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe, nieobecność instruktora, odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych ODK itp.) odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora ODK.
6.   W przypadkach nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestników (np. choroba), odpłatność za zajęcia może ulec zmniejszeniu tylko w przypadku powiadomienia instruktora zajęć nie później niż do godz. 16:00 dnia poprzedzającego zajęcia i tylko w przypadku, kiedy nie ma możliwości odpracowania zajęć. Opłata ulega wtedy zmniejszeniu proporcjonalnie w zależności od ilości nieobecności (zmniejszenie o 1/4 opłaty miesięcznej za 1 nieobecność itd.).
7. Zniżka z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny wynosi 10%
8.   W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor ODK bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.
 
3.
MAŁA AKADEMIA BALETU

1.   Opłaty za zajęcia pobierane są za pojedyncze zajęcia lub za cały miesiąc (w tym przypadku obowiązuje rabat)
2.   Opłaty miesięczne powinny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca.
3.   Opłat można dokonywać w sekretariacie ODK od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lub przelewem na konto ODK: Bank Millennium 24 1160 2202 0000 0000 4884 5013 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona). 
4.   Opłaty miesięczne są stałe, bez względu na liczbę zajęć przypadających w danym  miesiącu.
5.   W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć – zajęcia nie odbędą się (ferie zimowe, przerwy świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe, nieobecność instruktora, odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych ODK itp.) odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora ODK.
6.   W przypadkach nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestników (np. choroba), odpłatność za zajęcia może ulec zmniejszeniu tylko w przypadku  powiadomienia telefonicznego lub osobistego w sekretariacie ODK o nieobecności uczestnika przed rozpoczęciem zajęć.
7. W tym przypadku opłata naliczana jest za każde zajęcia, z których w danym miesiącu skorzystał uczestnik (bez uwzględniania rabatu)
8. Nie obowiązuje zniżka z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny
9.   W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor ODK bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.
 
4.
ROBOTYKA Z LEGO

1.    Opłaty za zajęcia pobierane są za dany miesiąc uczestnictwa.
2.    Opłaty powinny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca.
3.    Opłat można dokonywać w sekretariacie ODK od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lub przelewem na konto ODK: Bank Millennium 24 1160 2202 0000 0000 4884 5013 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona). 
4.    Opłaty miesięczne są stałe, bez względu na liczbę zajęć przypadających w danym  miesiącu.
5.    W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć – zajęcia nie odbędą się (ferie zimowe, przerwy świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe, nieobecność instruktora, odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych ODK itp.) odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora ODK.
6.    W przypadkach nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestników (np. choroba), odpłatność za zajęcia nie ulega zmniejszeniu.

7.    Nie obowiązuje zniżka z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny
8.    W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor ODK bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.
 
5.
KLUB KREATYWNEGO MALUCHA

1.    Przystąpienie do zajęć jest równoznaczne z deklaracją uczestnictwa z nich w okresie październik 2018 – czerwiec 2019.
2.    Opłata za zajęcia może być uiszczona jednorazowo, bądź rozłożona na miesięczne raty.
3.    Opłat można dokonywać w sekretariacie ODK od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lub przelewem na konto ODK: Bank Millennium 24 1160 2202 0000 0000 4884 5013 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona, jeśli opłata wnoszona jest w ratach). 
4.    Opłata jest stała, bez względu na liczbę zajęć przypadających w danym  miesiącu.
5.    W przypadku zapłaty w ratach kwoty powinny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca
6.    W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć – zajęcia nie odbędą się (ferie zimowe, przerwy świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe, nieobecność instruktora, odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych ODK itp.) odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora ODK.
7.    W przypadkach nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestników (np. choroba), odpłatność za zajęcia ulega zmniejszeniu do wysokości 50 zł za miesiąc, w którym nastąpiła nieobecność, bez względu na ilość nieobecności w miesiącu.
8.    Chęć wypisania z Klubu Kreatywnego Malucha należy zgłosić w miesiącu poprzedzającym rezygnację. Wówczas, od następnego miesiąca opłata nie będzie pobierana.
9.    Nie obowiązuje zniżka z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny
10.   W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor ODK bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.
 
6.
KURSY JĘZYKÓW OBCYCH

1.    Każdy kurs językowy w ODK realizowany jest w okresie między 3.09.2018 a 30.06.2019 i obejmuje 60 godz.
2.    Opłata za kurs może być zapłacona maksymalnie w 4 ratach nie później niż do końca grudnia 2018 roku.
3.    Kontynuującym naukę przysługuje zniżka za kurs w wysokości 20 zł.
4.    Nieobecność na zajęciach leżąca po stronie kursanta nie powoduje obniżenie płatności za kurs.
5.    W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik zobowiązany jest do zapłaty proporcjonalnej tj. za wszystkie lekcje, które zostały przeprowadzone w ramach kursu do momentu zgłoszenia rezygnacji.
6.    Minimalna liczba osób w danej grupie wynosi 7 osób. Maksymalna ilość osób wynosi 12.
7.    Zniżka z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny wynosi 30%
8.    W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor ODK bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.
 
7.
STUDIO PIOSENKI ODK, OTWARTA GRUPA SWINGUJĄCA,
zespół JELENIOGÓRZANIE, zespół AGAT
 
Zajęcia nieodpłatne. Zapisy po kwalifikacji u instruktorów i spełnieniu wymogów
 
8.
Zajęcia rekreacyjne (aerobik, callanetics, joga)
 
Decyzję o wysokości i harmonogramie opłat za zajęcia podejmuje prowadzący instruktor.
 
IV. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
a) choroby instruktora,
b) sytuacji, gdy na ternie danej placówki odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć,
c) zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.
2. W przypadku  odwołania zajęć  z powodów określonych  w pkt 1 lit. a i b , zajęcia będą odrabiane w innym terminie, ustalonym z uczestnikami przez instruktora lub zmniejszana będzie opłata miesięczna za uczestnictwo w zajęciach.
 
V. BEZPIECZEŃSTWO

1.    Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora lub pracownika ODK  o organizacji zajęć. 
2.    Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.
3.    Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgody rodzica na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko po ich zakończeniu instruktor oraz Ośrodek Kultury nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.
4.    Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
5.    Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
6.    Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
7.    Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
8.    ODK nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
9.    Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
10.  W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do  poleceń pracownika ODK.
11.  Zabrania się przebywania na terenie OKGT osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.
12.  Na terenie ODK obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
13.  W pomieszczeniach ODK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z SAL

1. Wszystkich uczestników zajęć teatralnych, sportowych i tanecznych obowiązuje zmienny strój i obuwie.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć decyzje podejmuje Dyrektor ODK.

Cennik zajęć organizowanych przez Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
w roku szkolnym 2018/2019

 

RODZAJ ZAJĘĆ - OPŁATA

 • Pracownia plastyczna dla dzieci - 40 zł/ miesięcznie
 • Pracownia plastyczna dla dorosłych - 45 zł/ miesięcznie
 • Zespół teatralny - 40 zł /miesięcznie
 • Nauka gry na instrumentach - 120 zł /miesięcznie
 • Studio wokalne dla dzieci i młodzieży - 40 zł /miesięcznie
 • Mała Akademia Baletu -  80 zł miesięcznie / 25 zł pojedyncze 
 • zajęcia Robotyka z Lego - 80 zł / miesięcznie
 • Klub Kreatywnego Malucha -  540 zł rok szkolny 2018/19 (możliwość opłaty w ratach 60 zł miesięcznie)
 • Kurs języka angielskiego  - 690 zł  rok szkolny 2018/19 (możliwość zapłaty w ratach)
 • Klub szachowy -  opłaty u instruktora
 • Zajęcia taneczne - opłaty u instruktora
 • Klub brydżowy -  bezpłatne
 • Zespół wokalny „Agat” - nieodpłatnie po kwalifikacji przez instruktora
 • Zespół folklorystyczny „Jeleniogórzanie” -  nieodpłatnie po kwalifikacji przez instruktora
 • Studio Piosenki -  nieodpłatnie po kwalifikacji przez instruktora
 • Otwarta Grupa Swingująca - nieodpłatnie po kwalifikacji przez instruktora
 • Zajęcia rekreacyjne (Aerobik, Callanetics, Joga) - informacja o opłatach u instruktora